در شهرهای هوشمند ، ساختمان های هوشمند نقش مهمی را در مقابل هر آسمان خراشی بازی می کنند .

 

شبکه های توزیع برق از طریق پایش مستمر داده های دریافت شده عرضه ، تقاضا را مدیریت می کنند .

شبکه های هوشمند می توانند به ساختارهایی که انرژی شان را می دانند، پاسخ دهد و یا با توجه به شرایط آب و هوا تغییر کند و به طور خودکار بیشترین کارایی را فراهم آورد .

 

 

آینده متعلق به سازه هایی با شبکه های حسگر هستند که می توانند مقادیر مصرف آب و برق را پایش ، اندازه گیری ، مدیریت و پیگیری کنند تا پایداری عملکرد با دیگر بخش های شهر هوشمند ارائه دهندآینده متعلق به سازه هایی با شبکه های حسگر هستند که می توانند مقادیر مصرف آب و برق را پایش، اندازه گیری ، مدیریت و پیگیری کنند تا پایداری عملکرد با دیگر بخش های شهر هوشمند را ارائه دهند .

این موضوع بسیار مهم است ، زیرا ساختمان ها 70 درصد مصرف انرژی در شهر های بزرگ را دارند .

 

با توجه به آمار گزارش شده توسط connected cities USA، انتشار گازهای گلخانه ای 30 درصد نسبت به دیگر مصارف در سطح جهان است و ساختمان های هوشمند می توانند در کاهش این اثرات نقش بسزایی داشته باشند .

مطالب مرتبط

همکاری با شهر هوشمند گیلسا
راه های ارتباطی با ما