کنترل 12 سرخط روشنایی از راه دور در محل نصب

همکاری با شهر هوشمند گیلسا
راه های ارتباطی با ما