با فشار دادن دکمه اعلام اضطرار آغاز میشود

 

اطلاع رسانی آنلاین