تنظیم دمای محیط به دلخواه

 

کنترل هوشمند فن کوئل، داکت اسپلیت، چیلر و گرمایش از کف