توسعه کلیدهای هوشمند به معنی هوشمند سازی کنترل روشنایی است. رویکردهای زیادی در مورد نورپردازی هوشمند وجود دارد و اما چرا باید کلید های برق سنتی را به کلیدهای هوشمند تغییر دهید؟

توسعه کلیدهای هوشمند به معنی هوشمند سازی کنترل روشنایی است. رویکردهای زیادی در مورد نورپردازی هوشمند وجود دارد و اما چرا باید کلید های برق سنتی را به کلیدهای هوشمند تغییر دهید؟

یکی از رایج ترین رویکردها نشان داد، برای افرادی که هنوز از مزایای فن آوری خانه های هوشمند مطمئن نیستید، کلید های روشنایی نقطه شروع خوبی خواهد بود. نیازی به تغییر اساسی سیستم روشنایی در محل مورد نظرتان نیست، تنها با استفاده ازکلیدهای هوشمند، هوشمندی را به آن تزریق کنید.

اگر چه فاکتور "راحتی " محرک بسیار قوی برای استفاده از کلید های هوشمند است، اما فواید بیشتری در کلید های هوشمند وجود دارد، از جمله:

_ تقویت امنیت با کنترل زمان روشن یا خاموش بودن چراغ ها حتی اگر دور از خانه

_ کنترل مستقیم و یکپارچه با استفاده از شبکه WiFi خانگی

_ صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از ویژگی تعریف برنامه برای زمان استفاده از روشنایی

مطالب مرتبط

افزایش تعداد خانه های مجهز به سیستم هایی که برای زندگی آسان تر به لطف اینترنت اشیا

فروشگاه هوشمند 2019 سیر تکمیلی تجارت به سوی آینده

چه نوع دستگاه هایی در سیستم امنیتی خانه هوشمند محبوب هستند؟

یک ساختمان هوشمند چه نقشی در شهر های هوشمند دارند ؟