خاموش و روشن کردن پکیج

 

کنترل هوشمند پکیج از راه دور یا نزدیک