با کشیدن بند یا فشار دادن کلید قرمز هشدار اعلام می گردد

 

اطلاع رسانی آنلاین