در شهرهای هوشمند ، ساختمان های هوشمند نقش مهمی را در مقابل هر آسمان خراشی بازی می کنند .

 

شبکه های توزیع برق از طریق پایش مستمر داده های دریافت شده عرضه ، تقاضا را مدیریت می کنند .

شبکه های هوشمند می توانند به ساختارهایی که انرژی شان را می دانند، پاسخ دهد و یا با توجه به شرایط آب و هوا تغییر کند و به طور خودکار بیشترین کارایی را فراهم آورد .

 

 

آینده متعلق به سازه هایی با شبکه های حسگر هستند که می توانند مقادیر مصرف آب و برق را پایش ، اندازه گیری ، مدیریت و پیگیری کنند تا پایداری عملکرد با دیگر بخش های شهر هوشمند ارائه دهندآینده متعلق به سازه هایی با شبکه های حسگر هستند که می توانند مقادیر مصرف آب و برق را پایش، اندازه گیری ، مدیریت و پیگیری کنند تا پایداری عملکرد با دیگر بخش های شهر هوشمند را ارائه دهند .

این موضوع بسیار مهم است ، زیرا ساختمان ها 70 درصد مصرف انرژی در شهر های بزرگ را دارند .

 

با توجه به آمار گزارش شده توسط connected cities USA، انتشار گازهای گلخانه ای 30 درصد نسبت به دیگر مصارف در سطح جهان است و ساختمان های هوشمند می توانند در کاهش این اثرات نقش بسزایی داشته باشند .

مطالب مرتبط

گزارش تحلیل چگونگی رشد و تکامل اینترنت اشیا از دویچه تلکام

چشم اندازی از خانه متصل

افزایش تعداد خانه های مجهز به سیستم هایی که برای زندگی آسان تر به لطف اینترنت اشیا

پیش نیازها برای ساختن یک خانه هوشمند چیست ؟